Menu

Zasady i warunki

Postanowienia ogólne

1.1.  Zakres warunków biznesowych. Niniejsze warunki regulują zawieranie umów między nami jako handlowcem a Tobą jako klientem za pośrednictwem sklepu internetowego oraz naszymi i Twoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów. Warunki handlowe zawierają również obowiązkowe informacje i postanowienia dotyczące Twoich danych osobowych i ich przetwarzania. Warunki handlowe wchodzą w życie 6.1.2023

. 1.2.  Użyte terminy. W naszym regulaminie posługujemy się następującymi skrótami:

1.2.1.  My, czyli przedsiębiorca, czyli spółka handlowa na3D sro z siedzibą w Bystřičce, 75624 Bystřička, REGON 05337771, NIP CZ05337771 (płatnik VAT), wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, dział C , wkładka 67153.

1.2 .2.  Ty, czyli klient, czyli druga strona inna niż my, którą może być jeden z następujących podmiotów:

1.2.2.1.  Konsumentabędącego osobą, która nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu,

1.2.2.2.  1.2.2.3będący osobą prawną nie działającą w ramach swojej działalności gospodarczej lub w samodzielnym wykonywaniu zawodu,

.  Przedsiębiorcabędący osobą fizyczną lub prawną działającą w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.2.3.  Sklep internetowy, czyli nasz interfejs internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://www.na3d.pl, w którym można zapoznać się z naszą ofertą i zamówić towary z naszego asortymentu.

1.2.4.  E-mail, czyli poczta elektroniczna, za pomocą której można się z nami skontaktować pod adresem e-mail dostępnym pod adresem internetowym naszego sklepu internetowego.

1.2.5.  telefonupod którym można się z nami skontaktować pod numerem telefonu dostępnym pod adresem internetowym naszego sklepu internetowego.

1.2.6.  Kontrakty, czyli kontrakty kupna.

1.3.  Stosunek warunków handlowych do umowy. Warunki handlowe są integralną częścią umów. Odmienne postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed treścią regulaminu.

1.4.  Związek umowy i warunków prowadzenia działalności z przepisami prawa. Prawa i obowiązki nieuregulowane warunkami handlowymi lub umową regulują przepisy prawne Republiki Czeskiej, w szczególności ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny i ustawa nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów , zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywą 2011/83/UE o prawach konsumentów oraz Dyrektywą 2000/31/WE o handlu elektronicznym. W przypadku sprzeczności regulaminu lub umowy z przepisami prawa, pierwszeństwo ma przepis prawa, chyba że jest to sprawa, którą umowa może uregulować odmiennie.

1.5.  Rozdzielność postanowień regulaminu i ustaleń umownych. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Porozumień Umownych stanie się nieważne, nieskuteczne lub zlekceważone, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub Porozumień Umownych.

1.6.  Relacje z elementem międzynarodowym. Stosunki prawne między nami a Państwem w obecności elementu międzynarodowego podlegają prawu czeskiemu, a sądy czeskie mają jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (konwencja wiedeńska) nie ma zastosowania.

1.7.  Sposoby rozwiązywania reklamacji. Wszelkie reklamacje i spory między Tobą a nami mogą zostać rozwiązane

1.7.1. pozasądowe w postępowaniu prowadzonym przez Czeską Inspekcję Handlową (www.coi.cz),

1.7.2. mailowo na nasz adres e-mail,

1.7.3. osobiście w dowolnej z naszych placówek,

1.7.4. telefonicznie pod naszym numerem telefonu.

1.8.  Organy nadzorcze. Naszą działalność kontrolują i nadzorują organy państwowe Republiki Czeskiej, do których można się zwrócić ze swoimi sugestiami zgodnie z przepisami prawa regulującymi ich kompetencje i uprawnienia. Państwowymi organami nadzorczymi są w szczególności:

1.8.1. Czeska Inspekcja Handlowa,

1.8.2. urzędy licencjonowania handlu,

1.8.3. Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Zamawianie towarów i zawieranie umów

2.1.  Zamawianie towaru. Towar w naszym sklepie internetowym można zamówić poprzez przyjęcie oferty zawarcia umowy, jaką jest wyeksponowanie towaru w sklepie internetowym, poprzez:

2.1.1. handel elektroniczny,

2.1.2. e-mail,

2.1.3. na telefonie.

Przyjęcie naszej oferty z uzupełnieniem lub odstępstwem nie jest możliwe i jest traktowane jako kontroferta z Państwa strony.

2.2.  Zamawianie towaru przez Internet. Aby zamówić towar przez sklep internetowy należy wybrać oferowany towar w wymaganej ilości, jakości i wzornictwie, dodać towar do wirtualnego koszyka, zalogować się na swoje konto użytkownika lub utworzyć nowe konto użytkownika, uzupełnić wymagane informacje, wybrać sposób dostawy i płatności oraz wyślij swoje zamówienie za pomocą przycisku „Wiążące zamówienie”, co oznacza zawarcie umowy. Przed wysłaniem zamówienia będziesz mógł sprawdzić i ewentualnie zmienić wprowadzone dane.

2.3.  Zamawianie towaru przez e-mail. Towar można zamówić drogą mailową wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres e-mail, której treść musi być:

2.3.1. wybrany towar w wymaganej ilości, jakości i wzornictwie,

2.3.2. wybrany sposób dostawy towaru i płatności,

2.3.3. Twoje dane identyfikacyjne:

2.3.3.1. imię i nazwisko oraz ewentualna nazwa osoby prawnej,

2.3.3.2. miejsce zamieszkania lub siedzibę,

2.3.3.3. adres dostawy towaru,

2.3.3.4. numer telefonu,

2.3.3.5. IČ, jeśli jesteś przedsiębiorcą,

2.3.3.6. Numer VAT, jeśli jesteś płatnikiem VAT.

2.4.  Zamawianie towaru telefonicznie. Możesz zamówić towar telefonicznie dzwoniąc pod nasz numer telefonu, gdzie możesz nam powiedzieć:

2.4.1. wybrany towar w wymaganej ilości, jakości i wzornictwie,

2.4.2. wybrany sposób dostawy towaru i płatności,

2.4.3. Twoje dane identyfikacyjne:

2.4.3.1. imię i nazwisko oraz ewentualna nazwa osoby prawnej,

2.4.3.2. miejsce zamieszkania lub siedzibę,

2.4.3.3. adres dostawy towaru,

2.4.3.4. numer telefonu,

2.4.3.5. adres e-mail,

2.4.3.6. IČ, jeśli jesteś przedsiębiorcą,

2.4.3.7. Numer VAT, jeśli jesteś płatnikiem VAT.

2.5.  Potwierdzenie zamówienia. Pomyślne przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy potwierdzimy na Twój adres e-mail wysyłając wiadomość e-mail, która będzie zawierać:

2.5.1. potwierdzenie zawarcia umowy i jej treść,

2.5.2. nasze warunki handlowe, których treść zawiera również podane obowiązkowe informacje.

W przypadku niekompletności lub nieprawidłowości zamówienia poprosimy Cię o jego uzupełnienie lub ostrzeżemy o niemożności zawarcia umowy.

2.6.  Język i zachowanie umowy. Umowy zawierane są w języku czeskim, a także słowackim i angielskim. Przechowujemy zawarte umowy, a do swoich umów masz dostęp za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zawarte umowy i ich treść

3.1.  Zmiana i anulowanie umowy. Nie ma możliwości jednostronnej zmiany lub anulowania zawartych umów; można to zrobić tylko za obopólną zgodą lub jeśli tak stanowi prawo lub warunki handlowe.

3.2.  Treść umowy kupna. Na podstawie zawartej umowy kupna jesteśmy zobowiązani do dostarczenia zamówionego dobra materialnego i wykonania wszelkich uzgodnionych usług, a Ty jesteś zobowiązany do odbioru towaru i zapłaty nam ceny całkowitej, na którą składa się cena zamówionego towaru, cena płatności, cenę dostawy oraz wszelkie inne zamówione usługi.

3.3.  Ochrona własności intelektualnej. Jeżeli w ramach umowy dostarczamy Państwu towary chronione prawami własności intelektualnej (w szczególności prawami autorskimi, znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, patentami i wzorami użytkowymi), licencja uprawniająca do korzystania z praw własności intelektualnej nie jest częścią umowy. Nie możesz używać towarów chronionych prawem autorskim jako osoba fizyczna inaczej niż do użytku osobistego oraz jako osoba prawna do innych celów niż do własnego użytku wewnętrznego, w szczególności nie jesteś upoważniony do powielania, odsprzedawania, wynajmowania lub innego udostępniania towarów osobom trzecim .

3.4.  Rabaty i promocje. W przypadku rabatów lub innych wydarzeń marketingowych, o ile nie zaznaczono inaczej, indywidualne rabaty udzielane i inne korzyści nie łączą się.

3.5.  Prezenty i bonusy. Jeśli otrzymałeś prezenty lub inne bonusy w ramach umowy, istnienie umowy podarunkowej zależy od istnienia umowy głównej, a umowa podarunkowa jest zawierana z niewiążącym warunkiem anulowania umowy podarunkowej w przypadku wypowiedzenia główna umowa.

3.6.  Kupony rabatowe i bony upominkowe. Kupony rabatowe i bony upominkowe można zrealizować na uzgodnionych warunkach lub na warunkach podanych na kuponie lub kuponie.

Warunki płatności

4.1.  Metody Płatności. Całkowitą cenę można uiścić w sposób, który znajdziesz na odpowiedniej stronie w naszym sklepie internetowym.

4.2.  Czas płatności. Jesteś zobowiązany do zapłaty całkowitej ceny przed dostawą towaru, przy odbiorze towaru lub później, zgodnie z ustaloną metodą płatności. Jeżeli całkowita cena ma zostać zapłacona przed dostawą towaru, jesteś zobowiązany do jej zapłaty w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Jeśli całkowita cena zostanie zapłacona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, całkowita cena zostanie zapłacona poprzez zaksięgowanie kwoty pieniężnej na naszym koncie u dostawcy usług płatniczych.

4.3.  Płacenie poprzez pożyczkę. W przypadku, gdy płatność całej ceny poprzez pożyczkę lub inny produkt finansowy jest uzgodniona na podstawie umowy z dostawcą usług finansowych, stosunek ten reguluje również umowa i warunki dostawcy produktu finansowego.

4.4.  Fakturowanie elektroniczne. Fakturę, a także wszystkie inne dokumenty podatkowe prześlemy Państwu drogą elektroniczną na adres e-mail, za pomocą którego wyrażają Państwo zgodę na wysłanie zamówienia.

Warunki dostawy

5.1.  Metody dostarczania. Metody dostawy, z których możesz skorzystać, znajdziesz na odpowiedniej stronie w naszym sklepie internetowym.

5.2.  Ograniczenia w dostawie towarów. Towar dostarczamy tylko do następujących krajów:

5.2.1. kraje Unii Europejskiej

5.2.2. inne wybrane kraje według dostępnych przewoźników

5.3.  Nabycie własności. Jako przedsiębiorca stajesz się właścicielem towaru, który Ci dostarczamy, zawierając umowę, a jako konsument lub osoba niebędąca przedsiębiorcą, przejmujesz towar, ale nie przed zapłatą pełnej ceny.

5.4.  Czas dostawy. Uzgodniony termin dostawy towaru biegnie od zawarcia umowy. Jeżeli cena całkowita ma być zapłacona przed dostawą towaru, termin dostawy towaru biegnie od zapłaty ceny całkowitej. W tym czasie towar zostanie dostarczony do miejsca przeznaczenia. Jeśli nie jesteś konsumentem, a towar ma być dostarczony do miejsca przeznaczenia przez przewoźnika, towar zostanie w tym czasie przekazany przewoźnikowi.

5.5.  Odbiór towaru. Jesteś zobowiązany do odbioru towaru w uzgodnionym terminie i miejscu, w zależności od sposobu dostawy. Jeżeli towar ma być dostarczony przez przewoźnika, jesteś zobowiązany do jego odbioru w momencie dostawy do miejsca przeznaczenia. W przypadku nie odebrania towaru przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy, prawo do pokrycia kosztów związanych z dostawą, jeżeli nie zostały one opłacone przed dostawą oraz prawo do uiszczenia opłat magazynowych za okres przechowywania kończący się w czas odebrania przez Ciebie towaru lub odstąpienia od umowy. Opłata za składowanie wynosi 10 CZK za dzień, ale jej łączna kwota nie może przekraczać ceny magazynowanego towaru. Jeśli dostarczymy towar do Ciebie wielokrotnie po tym, jak go nie zaakceptujesz, mamy prawo do zwrotu kosztów związanych z wielokrotną dostawą.

5.6.  Uszkodzenie towaru podczas transportu do konsumentów lub osób niebędących przedsiębiorcami. Jeżeli jesteś konsumentem lub osobą niebędącą przedsiębiorcą, ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Ciebie poprzez przejęcie towaru. W przypadku, gdy towar zostanie dostarczony do Ciebie uszkodzony, jesteś zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o szkodzie, najlepiej:

5.6.1. mailowo na nasz adres e-mail,

5.6.2. osobiście w dowolnej z naszych placówek,

5.6.3. telefonicznie pod naszym numerem telefonu.

W przypadku, gdy przy odbiorze towaru dowiesz się o uszkodzeniu przesyłki, jesteś zobowiązany poinformować o tym nie tylko nas, ale także przewoźnika przy odbiorze towaru. Możesz poprosić przewoźnika o rozpakowanie uszkodzonej przesyłki przed jej odbiorem, a jeśli stwierdzisz, że towar został uszkodzony, nie musisz go odebrać od przewoźnika.

5.7.  Uszkodzenie towaru podczas transportu do przedsiębiorców. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i towar ma być dostarczony przez przewoźnika, ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Ciebie poprzez przekazanie towaru przewoźnikowi. Jeżeli uszkodzenie towaru nastąpi po przejściu ryzyka powstania szkody, nie ponosimy za to odpowiedzialności, a uszkodzenie towaru nie wpływa na Państwa obowiązek zapłaty całkowitej ceny oraz obowiązek przejęcia towaru. W przypadku, gdy towar zostanie dostarczony do Ciebie uszkodzony, jesteś zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody przewoźnikowi.

5.8.  Opakowanie. O ile nie uzgodniono inaczej, towary zostaną zapakowane w sposób odpowiedni dla ich zachowania i ochrony.

Prawo do odstąpienia od umowy

6.1.  Ogólnie odstąpienie od umowy. Odstępując od zawartej umowy, umowa zostaje anulowana od początku, a strony zobowiązane są do zwrotu wszystkiego, co dostarczyły na podstawie zerwanej umowy. Odstąpienie od umowy unieważnia również umowę darowizny, która jest od niej zależna. Prawo odstąpienia od umowy może być wykonane na warunkach określonych w regulaminie lub jeżeli tak stanowią przepisy prawa.

6.2.  Nasze prawo do odstąpienia od umowy. Mamy prawo odstąpić od zawartej umowy w każdym czasie od dnia zawarcia umowy do momentu przejęcia od nas towaru, z następujących przyczyn:

6.2.1. wyczerpanie zapasów zamówionych towarów,

6.2.2. brak przyjęcia towaru w momencie dostawy,

6.2.3. niewłaściwe korzystanie z systemu zamówień naszego sklepu internetowego,

6.2.4. podanie błędnych danych przy zamawianiu towaru,

6.2.5. zamówienie towaru po cenie znacznie niższej od ceny zwyczajowej, jeżeli towar został zaoferowany w tej cenie wskutek błędu lub pomyłki naszego sklepu internetowego,

6.2.6. inne godne szczególnej uwagi.

6.3.  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy. Jeżeli jesteś konsumentem masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia

6.3.1. przyjęcie towaru zgodnie z umową kupna,

6.3.2. przyjęcie ostatniej dostawy towaru w związku z umową, której przedmiotem jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części,

6.3.3. przyjęcie pierwszej dostawy towaru w związku z umową, której przedmiotem jest regularna ponowna dostawa towaru,

6.3.4. zawarcie umowy w stosunku do innej umowy.

6.4.  Brak możliwości odstąpienia od umowy. Nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku umów:

6.4.1. o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z Twoim życzeniem lub dla Twojej osoby,

6.4.2. o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, które zostało wyjęte z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,

6.4.3. o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,

6.4.4. o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za Twoją uprzednią zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

6.4.5. inne, jeśli tak stanowi prawo.

6.5.  Sposób odstąpienia od umowy. Jeżeli masz prawo do odstąpienia od umowy i chcesz od niej odstąpić, możesz to zrobić w formie jednostronnej czynności prawnej, którą do nas doręczasz, najlepiej

6.5.1. poprzez wypełnienie wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do regulaminu i przesłanie go

6.5.1.1. pocztą na adres którejkolwiek z naszych placówek,

6.5.1.2. e-mailem na nasz adres e-mail;

6.5.2. osobiście w dowolnej z naszych placówek.

6.6.  Dotrzymanie terminu. Jeżeli jesteś konsumentem, wystarczy, że dochowasz terminu odstąpienia, jeśli wyślesz nam odstąpienie w ostatnim dniu okresu odstąpienia.

6.7.  Zwrot towaru po odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy jesteś zobowiązany zwrócić nam towar na własny koszt, najlepiej jednocześnie z odstąpieniem od umowy, nie później niż 14 dni od doręczenia odstąpienia, najlepiej

6.7.1. wysyłając towar na adres któregokolwiek z naszych zakładów,

6.7.2. osobiście w dowolnej z naszych placówek.

Towar należy zwrócić do nas w stanie nieuszkodzonym, niezanieczyszczonym, nienoszonym i nie noszącym śladów użytkowania, wraz ze wszystkimi akcesoriami i dokumentacją, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Jednocześnie jesteś zobowiązany do zwrotu nam wszystkich prezentów i bonusów, które otrzymałeś w ramach anulowanej umowy.

6.8.  Zwrot po odstąpieniu od umowy. Jeżeli odstępujesz od umowy jako konsument, zwrócimy Ci wpłacone środki w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy, ale nie wcześniej niż zwrócisz nam towar lub udowodnimy, że towar został do nas wysłany. Zwrócimy opłacone koszty dostawy tylko w wysokości odpowiadającej najtańszej porównywalnej metodzie dostawy, jaką oferujemy. Jeżeli wartość zwracanego towaru ulegnie zmniejszeniu w wyniku obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z jego charakterem, cechami i funkcjonalnością, zwracana kwota zostanie pomniejszona o kwotę, o którą obniżyła się wartość towaru. Zwrócimy Twoje środki w taki sam sposób, w jaki je od Ciebie otrzymaliśmy, lub w inny uzgodniony przez nas sposób, chyba że poniesiesz dodatkowe koszty.

Reklamacje wad towaru przez konsumenta i nieprzedsiębiorcę

7.1.  Zakres. Ta część regulaminu dotyczy Ciebie tylko wtedy, gdy jesteś konsumentem lub osobą niebędącą przedsiębiorcą i reguluje naszą odpowiedzialność za wady towaru.

7.2.  Okres gwarancyjny. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, na towary używane 12 miesięcy od otrzymania towaru.

7.3.  Nasza odpowiedzialność za wady towaru. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby towar był wolny od wad przy odbiorze oraz w okresie gwarancji. W szczególności odpowiadamy za zapewnienie towaru

7.3.1. posiada uzgodnione przez nas właściwości, a w przypadku braku porozumienia, właściwości, które my lub producent opisaliśmy lub których można było się spodziewać w związku z charakterem towaru i na podstawie przeprowadzonej reklamy,

7.3 .2. nadaje się do celu, do którego jest przeznaczony lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.3.3. odpowiada jakości lub wykonaniu uzgodnionej próbki lub wzoru, jeżeli jakość lub wykonanie ustalono według uzgodnionej próbki lub wzoru,

7.3.4. jest w odpowiedniej ilości, miary lub wadze oraz

7.3.5. spełnia wymogi prawne.

7.4.  Rozszerzona gwarancja jakości. Jeżeli sprzedany towar, jego opakowanie, instrukcja dołączona do towaru, reklama lub umowa określają okres, przez który towar lub jego część może być używany i który jest dłuższy niż okres gwarancji, ponosimy odpowiedzialność za Ciebie po okres gwarancji do określonego czasu

7.4.1. towary lub ich części nadają się do normalnego użytku,

7.4.2. towary lub ich część zachowują swoje zwykłe cechy.

Przedłużony okres gwarancji jakości rozpoczyna się w tym samym czasie co okres gwarancji. Na niektóre towary udzielamy przedłużonej gwarancji jakości tylko wtedy, gdy okres ich ważności jest podany w powyższych metodach.

7.5.  Ograniczenie odpowiedzialności. Nie odpowiadamy

7.5.1. o towar sprzedany po niższej cenie z wadą, dla której uzgodniono niższą cenę,

7.5.2. za zużycie towaru spowodowane jego normalnym użytkowaniem,

7.5.3. w przypadku towarów używanych, za wadę odpowiadającą stopniowi używania lub zużycia, jakie posiadał towar przy odbiorze,

7.5.4. za wady towaru, o ile to wynika, w szczególności w przypadku towaru, który ze względu na swój charakter nadaje się do użytku i ulega szybkiemu zepsuciu,

7.5.5. jeżeli przed odebraniem towaru wiedziałeś, że towar jest wadliwy,

7.5.6. jeśli sam spowodowałeś wadę.

7.6.  Czas na wykonanie prawa. Jesteś zobowiązany do jak najszybszego sprawdzenia towaru i upewnienia się co do jego właściwości i ilości. Jesteś zobowiązany do skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady towaru u nas bez zbędnej zwłoki, tak szybko, jak to możliwe po wykryciu wad, w okresie gwarancji lub przedłużonej gwarancji jakości. W przeciwnym razie Twoje prawo do odpowiedzialności za wady towaru wygasa i nie zostanie Ci przyznane.

7.7.  Twoje prawa w przypadku wady towaru. Jeżeli towar jest wadliwy, masz prawo:

7.7.1. o nieodpłatne usunięcie wady,

7.7.2. jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności jeżeli wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki, o dostarczenie nowego towaru bez wad, a jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, można żądać jedynie wymiany części,

7.7.3. jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru lub jego części nie jest możliwa, odstąpienie od umowy,

7.7.4. z rozsądną zniżką od ceny zakupu.

7.8.  Twoje prawa w przypadku wady towaru używanego. Jeżeli towar sprzedany z wadą lub towar sprzedany z wadą używaną, przysługuje Państwu prawo:

7.8.1. o nieodpłatne usunięcie wady,

7.8.2. za rozsądną zniżkę od ceny zakupu,

7.8.3. jeżeli usunięcie wady lub obniżenie ceny zakupu nie jest możliwe, należy odstąpić od umowy.

7.9.  Twoje prawa w przypadku powtarzających się lub wielokrotnych wad towaru. Jeżeli nie możesz właściwie korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia tej samej wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad, masz prawo według własnego wyboru:

7.9.1. o dostawę nowego towaru lub wymianę części, nie dotyczy to jednak towaru sprzedanego z wadą lub towaru używanego,

7.9.2. za rozsądną zniżkę od ceny zakupu,

7.9.3. odstąpić od umowy.

Ponowność wady jest uważana, jeżeli ta sama wada wystąpi na rzeczy po co najmniej dwóch poprzednich naprawach. Za większą ilość wad uważa się jednoczesne wystąpienie co najmniej trzech wad, z których każda z osobna uniemożliwia korzystanie z towaru.

7.10.  Brak możliwości żądania odstąpienia od umowy i dostawy nowego towaru. Jeżeli nie możesz zwrócić towaru w stanie, w jakim go otrzymałeś, nie możesz odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego towaru. Nie dotyczy to:

7.10.1. jeżeli stan uległ zmianie w wyniku oględzin w celu wykrycia wady towaru,

7.10.2. jeżeli korzystałeś z towaru przed wykryciem wady,

7.10.3. jeżeli działaniem lub zaniechaniem nie spowodowałeś niemożności zwrotu towaru w stanie niezmienionym, lub

7.10.4. sprzedałeś towar przed wykryciem wady, zużyłeś go lub dokonałeś modyfikacji w normalnym użytkowaniu; jeśli stało się to tylko w części, zwrócisz nam to, co jeszcze możesz zwrócić, a reszta zapewni nam zwrot pieniędzy do wysokości, w jakiej skorzystałeś z użytkowania towaru.

7.11.  Sposób reklamacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odpowiedzialności za wady, możesz to zrobić najlepiej:

7.11.1. wysyłając towar na adres którejkolwiek z naszych placówek,

7.11.2. osobiście w dowolnej z naszych placówek,

7.11.3. jeżeli w karcie gwarancyjnej lub innym dokumencie, na opakowaniu towaru lub w naszym sklepie internetowym, wskazana jest do zgłoszenia odpowiedzialności za wady, inna osoba.

7.12.  Wymagania dotyczące reklamacji. Towar musi zostać nam wydany w stanie pozwalającym na ocenę zasadności reklamacji, w szczególności nie ma możliwości wydania towaru bezpodstawnie zanieczyszczonego. W przypadku reklamacji konieczne jest:

7.12.1. udowodnić, że towar został u nas zakupiony,

7.12.2. podaj jaką wadę zgłaszasz i w jaki sposób żądasz zaspokojenia roszczenia. Nie ma możliwości późniejszej zmiany wymaganego sposobu rozpatrzenia reklamacji bez naszej zgody.

7.13.  Obsługa skarg. Jeżeli jesteś konsumentem, Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 40 dni. W tym terminie zostaniesz poinformowany o załatwieniu reklamacji, a towar zostanie Ci zwrócony w taki sam sposób, w jaki został nam przekazany w momencie złożenia reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie, masz prawo odstąpić od umowy. Jeśli reklamacja zostanie zaakceptowana, okres gwarancji i przedłużonej gwarancji jakości zostaną przedłużone o czas rozpatrzenia reklamacji.

7.14.  Zwrot kosztów reklamacji. W przypadku uznania Twojego roszczenia, masz prawo do zwrotu niezbędnych kosztów, które zostały celowo poniesione w związku z realizacją prawa z odpowiedzialności za wady towaru. W przypadku odrzucenia reklamacji mamy prawo do zwrotu niezbędnych kosztów związanych ze zwrotem Państwa towaru.

7.15.  Potwierdzenie reklamacji. Wykonując prawo z odpowiedzialności za wady towaru, wydamy Ci pisemne potwierdzenie, kiedy z tego prawa skorzystałeś, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia żądasz, a także potwierdzenie terminu i sposobu jej wykonania. obsługi reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

Reklamacje wad towaru przez przedsiębiorcę

8.1.  Zakres. Ta część regulaminu dotyczy Ciebie tylko wtedy, gdy jesteś przedsiębiorcą i reguluje naszą odpowiedzialność za wady towaru.

8.2.  Nasza odpowiedzialność za wady towaru. Dostarczymy towar w uzgodnionej ilości, jakości i wzornictwie. Jeżeli jakość i wykonanie nie zostaną uzgodnione, dostarczymy towar w jakości i wykonaniu odpowiednim do celu wynikającego z umowy; inaczej do zwykłego celu. Jeśli ilość jest określona tylko w przybliżeniu, określimy dokładną ilość. Jeżeli towar jest wadliwy, gdy ryzyko uszkodzenia przechodzi na Ciebie, ponosimy za niego odpowiedzialność. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jest to wada, którą można zidentyfikować ze zwykłą uwagą już przy zawarciu umowy.

8.3.  Ponadstandardowa gwarancja dla przedsiębiorców. Odpowiadamy również za to, że przez okres uzgodniony w umowie, w przypadku braku negocjacji to przez okres 6 miesięcy od odbioru towaru,

8.3.1. towary lub ich części nadają się do użytku zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem,

8.3.2. że zachowuje swoje zwykłe cechy.

8.4.  Ograniczenie odpowiedzialności. Nie odpowiadamy

8.4.1. dla towaru sprzedanego po cenie niższej z wadą, dla której uzgodniono cenę niższą,

8.4.2. za zużycie towaru spowodowane jego normalnym użytkowaniem,

8.4.3. w przypadku towarów używanych, za wadę odpowiadającą stopniowi używania lub zużycia, jakie posiadał towar przy odbiorze,

8.4.4. za wady towaru, jeżeli z jego charakteru wynika, w szczególności w przypadku towaru nadającego się do użytku i nietrwałego,

8.4.5. za wady towaru, jeżeli wiedziałeś o nich przed odebraniem towaru,

8.4.6. za wady towaru, jeżeli sam je spowodowałeś.

8.5.  Czas na wykonanie prawa. Jesteś zobowiązany do jak najszybszego sprawdzenia towaru i upewnienia się co do jego właściwości i ilości. Jesteś zobowiązany do skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady towaru u nas bez zbędnej zwłoki, gdy tylko będziesz w stanie wykryć wady. Najpóźniej z uprawnienia można skorzystać w ciągu 6 miesięcy, w przypadku wady ukrytej w ciągu 2 lat od dnia, w którym dostarczymy Państwu towar, lub do końca gwarancji jakości ponadstandardowej. W przeciwnym razie Twoje prawo do odpowiedzialności za wady towaru wygasa i nie zostanie Ci przyznane.

8.6.  Twoje prawa w przypadku istotnego naruszenia umowy. Jeżeli wada oznacza istotne naruszenie umowy, masz prawo:

8.6.1. usunięcia wady poprzez dostawę nowego towaru bez wad lub dostawę brakującego towaru,

8.6.2. usunięcia wady poprzez naprawę towaru,

8.6.3. za rozsądną zniżkę od ceny zakupu, lub

8.6.4. odstąpić od umowy.

Dostarczenie towaru z taką wadą jest uważane za istotne naruszenie umowy, o którym musieliśmy wiedzieć w chwili zawierania umowy, że gdybyś to przewidział, nie zawarłby z nami umowy; w innych przypadkach naruszenie umowy uważa się za nieistotne. Jeśli nie poinformujesz nas o wybranym prawie, przysługują Ci prawa jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

8.7.  Twoje prawa w przypadku drobnego naruszenia umowy. Jeżeli wada jest drobnym naruszeniem umowy, masz prawo:

8.7.1. usunięcia wady,

8.7.2. z rozsądną zniżką od ceny zakupu.

Jeśli nie poinformujesz nas o wybranym prawie, możemy usunąć wadę poprzez naprawę towaru, dostarczenie nowego towaru lub dostarczenie tego, czego nie dostarczyliśmy. Nie możesz później zmienić wybranego prawa bez naszej zgody.

8.8.  Brak możliwości żądania odstąpienia od umowy i dostawy nowego towaru. Jeżeli nie możesz zwrócić towaru w stanie, w jakim go otrzymałeś, nie możesz odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego towaru. Nie dotyczy to:

8.8.1. jeżeli stan uległ zmianie w wyniku oględzin w celu wykrycia wady towaru,

8.8.2. jeśli korzystałeś z towaru przed wykryciem wady,

8.8.3. jeżeli działaniem lub zaniechaniem nie spowodowałeś niemożności zwrotu towaru w stanie niezmienionym, lub

8.8.4. sprzedałeś towar przed wykryciem wady, zużyłeś go lub dokonałeś modyfikacji w normalnym użytkowaniu; jeśli stało się to tylko w części, zwrócisz nam to, co jeszcze możesz zwrócić, a reszta zapewni nam zwrot pieniędzy do wysokości, w jakiej skorzystałeś z użytkowania towaru.

8.9.  Sposób reklamacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odpowiedzialności za wady, możesz to zrobić:

8.9.1. wysyłając towar na adres którejkolwiek z naszych placówek,

8.9.2. osobiście w dowolnej z naszych placówek,

8.9.3. jeżeli w karcie gwarancyjnej lub innym dokumencie, na opakowaniu towaru lub w naszym sklepie internetowym, wskazana jest do zgłoszenia odpowiedzialności za wady, inna osoba.

8.10.  Wymagania dotyczące reklamacji. Towar musi zostać nam wydany w stanie pozwalającym na ocenę zasadności reklamacji, w szczególności nie ma możliwości wydania towaru bezpodstawnie zanieczyszczonego. W przypadku reklamacji konieczne jest:

8.10.1. udowodnić, że towar został od nas zakupiony,

8.10.2. podaj jaką wadę zgłaszasz i w jaki sposób żądasz zaspokojenia roszczenia. Nie ma możliwości późniejszej zmiany wymaganego sposobu rozpatrzenia reklamacji bez naszej zgody.

8.11.  Obsługa skarg. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 40 dni. Towar zostanie Państwu zwrócony w taki sam sposób, w jaki został nam przekazany w momencie zgłoszenia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji okres do wykonania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady oraz okres gwarancji ponadstandardowej jakości ulegają przedłużeniu o czas rozpatrzenia reklamacji.

8.12.  Zwrot kosztów reklamacji. W przypadku uznania Twojego roszczenia, masz prawo do zwrotu niezbędnych kosztów, które zostały celowo poniesione w związku z realizacją prawa z odpowiedzialności za wady towaru. W przypadku odrzucenia reklamacji mamy prawo do zwrotu niezbędnych kosztów związanych ze zwrotem Państwa towaru.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

9.1.  Ustawodawstwo. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”).

9.2.  Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy oraz w związku z zawartymi umowami. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie i w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z zawartych między nami a Tobą umów oraz w celu zawarcia tych umów. W tym celu wykorzystujemy dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówień i reklamacji. W ramach tych działań Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (w szczególności naszym kontrahentom i operatorom systemów płatności). Na podstawie umowy przetwarzamy również Twoje dane osobowe przy prowadzeniu kont użytkowników w naszym sklepie internetowym, przez cały okres trwania konta użytkownika.

9.3.  Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania wiadomości biznesowych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu dalszego oferowania naszych towarów i usług za pośrednictwem informacji handlowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, chyba że odmówiłeś tego.

9.4.  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu oceny ruchu na stronie oraz tworzenia statystyk i ewidencji, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na monitorowaniu ruchu na stronie i jego optymalizacji. Robimy to przez czas niezbędny do oceny zebranych danych i wprowadzenia ewentualnych korekt. Dane te przekazujemy naszym podmiotom przetwarzającym, które zajmują się analizą ruchu i pomagają nam w obsłudze stron internetowych i rozwiązań e-sklepów.

9.5.  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody. Na podstawie Twojej zgody udzielonej na czas nieokreślony przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu:

9.5.1. marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim korzystamy z zaawansowanych metod kierowania reklam (bez uszczerbku dla przetwarzania w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

9.6.  Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach i na podstawie realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych związanych w szczególności z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz udzielaniem informacji organom publicznym.

9.7.  Zakres przetwarzania danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe to:

9.7.1. imię i nazwisko,

9.7.2. data urodzenia,

9.7.3. adres,

9.7.4. adres e-mail,

9.7.5. numer telefonu,

9.7.6. numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej,

9.7.7. adres IP,

9.7.8. dane rejestrowe,

9.7.9. dane zamówienia,

9.7.10. Szczegóły płatności.

9.8.  Korzystanie z plików cookie. Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego na Twoim urządzeniu mogą być zapisywane pliki cookies. Możesz odmówić korzystania z nich w dowolnym momencie, odpowiednio konfigurując swoje urządzenie.

9.9.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych, jak również możesz w dowolnym momencie cofnąć uprzednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innym celu, chyba że jest to przetwarzanie w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z zobowiązań prawnych umownych lub jakiegokolwiek innego celu wynikającego z naszych uzasadnionych interesów.

9.10.  Czas przechowywania. Przechowujemy dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów określonych powyżej. Dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania.

9.11.  Osoby zaangażowane w przetwarzanie. Wszystkie wymienione dane osobowe przetwarzamy jako administrator. Oznacza to, że określamy określone powyżej cele, dla których zbieramy dane osobowe, określamy sposoby ich przetwarzania oraz odpowiadamy za ich prawidłową realizację. W celu przetwarzania danych osobowych korzystamy również z usług innych podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Takimi podmiotami przetwarzającymi są w szczególności dostawcy usług IT i innych dostawców technologii i wsparcia, operatorzy narzędzi marketingowych oraz dostawcy narzędzi komunikacyjnych.

9.12.  Prawa podmiotu danych osobowych. W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci również prawo:

9.12.1. żądać sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych, więc jeśli uznasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia bez zbędnej zwłoki,

9.12.2. zażądać potwierdzenia, że ​​przetwarzanie ma miejsce, a jeśli tak, informacji dotyczących takiego przetwarzania w zakresie określonym w art. 15 RODO, a także kopii przetwarzanych danych (jesteśmy uprawnieni do pobrania opłaty za dodatkowe kopie na pokrycie niezbędne koszty),

9.12.3. w niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Usuniemy Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeśli nie będziemy już ich potrzebować do celów, dla których je przetwarzaliśmy, lub jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, a stwierdzimy, że nie mamy już lub nie mamy takich uzasadnionych interesów, które uzasadniałoby takie przetwarzanie, wskazuje, że przetwarzanie przez nas danych osobowych przestało być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prawo to nie przysługuje jednak, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nadal niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, do celów archiwalnych, badań naukowych lub historycznych, do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych. .

9.12.4. skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala w określonych przypadkach zażądać oznaczenia swoich danych osobowych i niepoddawania ich dalszym operacjom przetwarzania – w tym przypadku jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale na ograniczony czas. Musimy ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, jeśli zaprzeczysz prawdziwości danych osobowych, zanim ustalimy, które dane są prawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane osobowe bez wystarczającej podstawy prawnej (np. poza tym, co musimy przetwarzać), ale pierwszeństwo otrzymasz tylko do ograniczenia (np. jeśli oczekujesz, że w przyszłości udostępnisz nam te dane) lub nie potrzebujemy już danych osobowych dla powyższego celu przetwarzania, ale żądasz ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania, a my przez okres, w którym oszczędzamy, jeżeli Twój sprzeciw jest uzasadniony, jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

9.12.5. żądania przeniesienia danych osobowych w przypadkach przetwarzania na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy,

9.12.6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że istnieją poważne uzasadnione powody, abyśmy kontynuowali takie przetwarzanie. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec działań marketingowych zaprzestaniemy tych działań.

9.13.  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przekonasz się, że RODO zostało przez nas naruszone przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).

Inne postanowienia

10.1.  Wziąć z powrotem. Zgodnie z ustawą nr 185/2011 Dz.U. o odpadach masz u nas możliwość przekazania takiej samej ilości towaru podobnego rodzaju i bezpłatnego wykorzystania w punkcie sprzedaży przy zakupie niektórych rodzajów towarów.

 

Załączniki

Zawiadomienie o odstąpieniu

Adresat:

na3D sro,

z siedzibą w Bystřička 379, 756 24 Bystřička

PIN 05337771 Uwaga

(*) niniejszym odstępuję (*) od umowy zakupu tego produktu:

Numer zamówienia (opcjonalnie, w celu szybszegozapytania):

Data zamówienia (*) / data odbioru (*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku przesłania formularza w formie papierowej):

Data:

(*) Nie dotyczy skreślić.

Potrzebujesz porady przy wyborze towaru?

Jesteśmy tu dla Ciebie

+420 572 155 055   

(Po - Cz 8:00 - 15:00, Pi 8:00 - 14:00)


info@na3D.pl

Zaloguj się

Zapomniane hasło

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Możesz znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje poniżej.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się

Zapomniane hasło

Produkt został dodany do koszyka
Kontynuować zakupy Zamówienie