Menu

Warunki i zasady produkcji na zamówienie

1.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1               Zakres Regulaminu. Niniejsze warunki regulują zawieranie umów między nami jako handlowcem a Tobą jako klientem za pośrednictwem sklepu internetowego oraz naszymi i Twoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów. Warunki handlowe zawierają również obowiązkowe informacje i postanowienia dotyczące Twoich danych osobowych i ich przetwarzania. Warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 r.

1.2               Stosowane warunki. W naszym regulaminie posługujemy się następującymi skrótami:

1.2.1          My, czyli przedsiębiorca, czyli spółka handlowa na3D sro, z siedzibą pod adresem Bystřička 379, 75624 Bystřička, REGON 05337771, NIP CZ05337771 (płatnik VAT) , wpisany do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, w dziale C, wstawić 67153.

1.2.2          Ty, czyli klient, czyli druga strona inna niż my, którą może być jeden z następujących podmiotów:

1.2. 2.1    Konsument będący osobą niedziałającą w ramach swojej działalności gospodarczej   1.2.2.3

1.2.2.2 Niebędący    przedsiębiorcą będący osobą prawną nie działającą w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu,

Przedsiębiorca    będący osobą fizyczną lub osobą prawną działającą w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.2.3          Sklep internetowy, tj. nasz interfejs internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http: s // www.na3d.cz, w którym można zapoznać się z naszym ogólnym portfolio oferowanych towarów/usług.

1.2.4          E-mail, czyli poczta elektroniczna, za pomocą której można skontaktować się z nami pod adresem e-mail dostępnym na adresie internetowym naszego sklepu internetowego.

1.2.5          Telefon, za pomocą którego możliwy jest kontakt z nami pod numerem telefonu dostępnym pod adresem internetowym naszego sklepu internetowego.

1.2.6          Umowa, która oznacza każdą umowę zawartą zgodnie z procedurą opisaną poniżej w niniejszych Warunkach w celu realizacji zawartej przez Państwa umowy na produkcję i dostawę dzieła.

1.2.7          Towary/usługi, co oznacza przedmiot umowy o dzieło zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.

1.3               Stosunek warunków handlowych do umowy. Warunki handlowe są integralną częścią każdej umowy. Odmienne postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed treścią regulaminu.

1.4               Stosunek umowy i warunków handlowych do przepisów prawa. Prawa i obowiązki nieuregulowane warunkami handlowymi lub umową regulują przepisy prawne Republiki Czeskiej, w szczególności ustawa nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny. Jeśli jesteś konsumentem, prawa i obowiązki nieuregulowane w regulaminie lub umowie reguluje również ustawa nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z dyrektywą 2011/83/ UE, o prawach konsumentów i Dyrektywie 2000/31/WE o handlu elektronicznym. W przypadku sprzeczności regulaminu lub umowy z przepisami prawa, pierwszeństwo ma przepis prawa, chyba że jest to sprawa, którą umowa może uregulować odmiennie.

1.5               Rozdzielność postanowień regulaminu i ustaleń umownych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków lub Porozumień Umownych stanie się nieważne, nieskuteczne lub zlekceważone, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Warunków i Porozumień Umownych.

1.6               Relacje z elementem międzynarodowym. Stosunki prawne między nami a Państwem w obecności elementu międzynarodowego podlegają prawu czeskiemu, a sądy czeskie mają jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (konwencja wiedeńska) nie ma zastosowania.

1.7               Metody rozpatrywania reklamacji. Wszelkie skargi i spory między Tobą a nami mogą być rozwiązane

1.7.1      , jeśli jesteś konsumentem, poza sądem w postępowaniu prowadzonym przez Czeską Inspekcję Handlową (www.coi.cz),

1.7.2      za pośrednictwem poczty e-mail na nasz-adres e-mail,

1.7.3      osobiście w dowolnym z naszych zakładów,

1.7.4      telefonicznie pod naszym numerem telefonu.

1.8               Organy nadzorcze. Naszą działalność kontrolują i nadzorują organy państwowe Republiki Czeskiej, do których można się zwrócić ze swoimi sugestiami zgodnie z przepisami prawa regulującymi ich kompetencje i uprawnienia. Państwowymi organami nadzorczymi są w szczególności:

1.8.1      Czeska Inspekcja Handlowa,

1.8.2      Urzędy ds. Licencji Handlowych,

1.8.3      Urząd Ochrony Danych Osobowych.

2. ZAWARCIE UMÓW

2.1               Zamawianie towarów / usług. Towary/usługi w naszym sklepie internetowym można zamówić wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail podany w sklepie internetowym. Sklep internetowy wymienia oferowane przez nas portfolio ramowe. Na Twoje żądanie prześlemy Ci - po doprecyzowaniu szczegółów - konkretną ofertę zawierającą cenę lub jej określenie oraz inne szczegóły wykonania, które nie wynikają z niniejszego regulaminu. Samo wysłanie żądania nie jest zawarciem umowy.

2.2           Umowa zostaje zawarta, jeśli zaakceptujesz naszą ofertę i poinformujesz nas o tym pisemnie (e-mailem) bez zbędnej zwłoki, nie później niż 10 dni od otrzymania oferty, chyba że w ofercie określono dłuższy termin. Przyjęcie naszej oferty z uzupełnieniem lub odstępstwem nie jest możliwe i jest traktowane jako kontroferta z Państwa strony.

2.3           Wysyłając wstępne zapytanie wyrażasz wolę ustalenia treści negocjowanej umowy na podstawie niniejszych warunków.

2.4               Procedura zamawiania towarów/usług. Zapytanie ofertowe możesz złożyć wypełniając wymagane dane w odpowiednim formularzu kontaktowym na naszym sklepie internetowym i przesyłając je w środowisku przeglądarki internetowej. Treścią musi być:

2.4.1      informacja o tym, z jakiej usługi chcesz skorzystać,

2.4.2      preferowany sposób dostawy i płatności,

2.4.3      Twoje dane identyfikacyjne:

2.4.3.1    imię i nazwisko oraz ewentualna nazwa osoby prawnej,

2.4. 3.2    miejsce zamieszkania lub siedzibę,

2.4.3.3    adres do dostawy towarów,

2.4.3.4    numer telefonu,

2.4.3.5    IČ, jeśli jesteś przedsiębiorcą lub osobą prawną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

2.4.3.6 DIČ    , jeśli jesteś płatnikiem VAT .

2.5           W przypadku niekompletności lub niepoprawności żądania zaprosimy Cię do jego uzupełnienia lub ostrzeżemy o niemożliwości zawarcia umowy.

2.6               Potwierdzenie zawarcia umowy. Po uzgodnieniu dokładnej treści umowy wraz ze wszystkimi szczegółami, tj. po otrzymaniu Twojej akceptacji dla naszej oferty, potwierdzimy zawarcie umowy na Twój adres e-mail wysyłając wiadomość e-mail zawierającą :

2.6.1      potwierdzenie zawarcia umowy i jej treści,

2.6.2      nasze warunki handlowe, których treść zawiera również obowiązkowe informacje podane.

2.7               Język i zachowanie umowy. Umowy zawierane są w języku czeskim, a także słowackim i angielskim. Nie narzucamy zawartych umów i dlatego nie ma do nich dostępu [RL - ML2].

3. ZAWARTE UMOWY I ICH TREŚĆ

3.1               Zmiana i anulowanie umowy. Nie ma możliwości jednostronnej zmiany lub anulowania zawartych umów; można to zrobić tylko za obopólną zgodą lub jeśli tak stanowi prawo lub warunki handlowe.

3.2               Treść umowy. Na podstawie zawartej umowy jesteśmy zobowiązani do wykonania i dostarczenia zamówionej pracy w uzgodniony sposób oraz świadczenia wszelkich uzgodnionych usług, a Ty jesteś zobowiązany do przejęcia towaru lub usługi i zapłacenia nam łącznej ceny, na którą składa się cena za zamówionej pracy lub usług, ceny płatności, ceny dostawy i usług oraz ceny wszelkich innych zamówionych usług.

3.3           na własny koszt materiały lub inne rzeczy o charakterze niezbędnym do wykonania pracy lub świadczenia usług, które są już wliczone w cenę pracy/usługi. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w wyniku późniejszego wykonania przez Ciebie pracy/usług nastąpił wzrost materiału lub przedmiotów wymaganych do wykonania pracy/usług. Rzeczy niezbędne do wykonania pracy/usług nie oznaczają narzędzi i innych rzeczy, które nie przechodzą wraz z przekazaniem pracy Państwu jako klientowi.

3.4               Dokumenty do wykonania pracy. Do wykonania prac prawdopodobnie konieczne będzie dostarczenie nam dokumentów. Obowiązuje to, co następuje:

3.4.1      Jeśli mamy przygotować pracę i dostarczyć Ci powstały towar na podstawie Twojego szablonu (np. dane do druku), jesteś zobowiązany do dostarczenia nam go przed rozpoczęciem pracy.

3.4.2      Jeśli Twoja współpraca wymaga innych prac, wyznaczymy rozsądny termin jej wykonania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu możemy zapewnić na Państwa rachunek świadczenie zastępcze lub odstąpić od umowy.

3.4.3      Bez zbędnej zwłoki ostrzeżemy Cię o niewłaściwym charakterze rzeczy lub zlecenia, które nam przekazałeś w celu wykonania pracy. Jeśli nalegasz na użycie takiego dokumentu lub zamówienia, musisz to zrobić na piśmie.

3.4.4      W takim przypadku możemy – z uwagi na niewłaściwy charakter przekazanego lub zamówienia – odstąpić od umowy.

3.4.5      Jeżeli zgodnie z prawem czeskim lub prawem państwa, w którym przedmiot utworu ma być wykorzystany, wykorzystanie przedmiotu utworu zagraża lub narusza prawo osoby trzeciej do własności przemysłowej lub innej własności intelektualnej, wykonawca jest do tego zobowiązany, jeżeli wykonawca wiedział lub powinien był o tym wiedzieć w momencie zawierania umowy. Postanowienia o wadach prawnych przedmiotu zakupu stosuje się odpowiednio do wad prawnych dzieła.

3.5               Oświadczenie o przydatności dostarczonych dokumentów . Oświadczasz, że posiadasz wszelkie stosowne prawa do korzystania z dostarczonych materiałów (w szczególności dane do druku lub inne projekty do innych naszych działań), w szczególności znaki towarowe, prawa autorskie i prawa pokrewne, ale także inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej, jeśli mają zastosowanie. W szczególności oświadczasz, że jeżeli dokument jest chroniony prawami osób trzecich:

3.5.1      prawa tych osób trzecich nie zostaną naruszone przez wykonanie umowy;

3.5.2      posiadasz licencję lub inny tytuł do dostarczonego materiału chronionego prawem autorskim, który uprawnia Cię do udostępniania go nam i powielania w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z wykonania dzieła; nie będziemy już korzystać z utworu poza tymi obowiązkami, chyba że uzgodniono inaczej;

3.5.3      jesteś gotowy udowodnić na żądanie nas lub osoby trzeciej prawo do wykonywania licencjonowanych praw majątkowych do odpowiedniego przedmiotu ochrony odpowiednią licencją lub innym tytułem.

3.6               Ochrona przed roszczeniami osób trzecich . W przypadku wytoczenia przeciwko nam roszczenia osoby trzeciej, polegającego na tym, że bezprawnie wykorzystaliśmy prawo autorskie lub inny utwór lub ingerowaliśmy w prawa do znaku towarowego lub innego przedmiotu ochrony własności przemysłowej lub intelektualnej w wykonaniu umowy zgodnie z art. niniejszy regulamin, zgadzasz się, że:

3.6.1      będziesz bronić nas na nasze żądanie przed tą osobą trzecią i podejmiesz odpowiednie kroki prawne w tym celu, oraz

3.6.2      zrekompensujesz nam wszelkie szkody spowodowane takim roszczeniem, w tym wszelkie opłaty prawne i inne opłaty procesowe.

Z drugiej strony zobowiązujemy się nie uznawać takiego roszczenia osoby trzeciej lub nie dochodzić pozasądowej ugody bez wcześniejszego poinformowania i omówienia takiego kroku z Tobą.

3.7               Rabaty i promocje. W przypadku rabatów lub innych wydarzeń marketingowych, o ile nie zaznaczono inaczej, indywidualne rabaty udzielane i inne korzyści nie łączą się.

3.8               Prezenty i bonusy. Jeśli otrzymałeś prezenty lub inne bonusy w ramach umowy, istnienie umowy podarunkowej zależy od istnienia umowy głównej, a umowa podarunkowa jest zawierana z niewiążącym warunkiem anulowania umowy podarunkowej w przypadku wypowiedzenia główna umowa.

3.9               Kupony rabatowe i bony upominkowe. Kupony rabatowe i bony upominkowe można zrealizować na uzgodnionych warunkach lub na warunkach podanych na kuponie lub kuponie.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1               Sposoby płatności. Całkowitą cenę można uiścić w sposób, który znajdziesz na odpowiedniej stronie w naszym sklepie internetowym.

4.2               Czas na zapłatę. Jesteś zobowiązany do zapłaty całkowitej ceny albo przed dostawą towaru/usługi, przy odbiorze towaru/usługi, albo później, zgodnie z ustalonym sposobem płatności. Jeżeli całkowita cena ma zostać zapłacona przed dostawą towaru/usługi, jesteś zobowiązany do jej zapłaty w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Jeśli całkowita cena zostanie zapłacona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, całkowita cena zostanie zapłacona poprzez zaksięgowanie kwoty pieniężnej na naszym koncie u dostawcy usług płatniczych.

4.3           Jeżeli całkowita cena ma zostać zapłacona przed dostawą towarów/usług, nie jesteśmy zobowiązani do rozpoczęcia wykonywania prac/usług przed dokonaniem takiej płatności.

4.4               Płatność kredytem. W przypadku, gdy płatność całej ceny poprzez pożyczkę lub inny produkt finansowy jest uzgodniona na podstawie umowy z dostawcą usług finansowych, stosunek ten reguluje również umowa i warunki dostawcy produktu finansowego.

4.5 W przypadku nieopłacenia zamówionego towaru/usługi firma na3D sro ma prawo opublikować wszelkie dane dotyczące takiego dłużnika. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli dłużnikiem jest konsument.  

5. WARUNKI DOSTAWY

5.1               Sposoby dostawy. Metody dostawy, z których możesz skorzystać, znajdziesz na odpowiedniej stronie w naszym sklepie internetowym.

5.2               Ograniczenia w dostawie towarów. Od dnia wejścia w życie niniejszych warunków dostarczamy towary tylko do następujących krajów:

5.2.1      Czechy,

5.2.2      Słowacja,

5.2.3      Polska,

5.2.4      Węgry.

Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia lub rozszerzenia listy krajów, do których dostarczamy towar bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu.

5.3               Nabycie własności. Staniesz się właścicielem towarów, które Ci dostarczamy, ale nie wcześniej niż zapłacisz całkowitą cenę. To samo dotyczy rzeczy, które w oparciu o nasze usługi zostaną włączone do Twoich towarów będących przedmiotem usług.

5.4               Czas dostawy. Uzgodniony termin dostawy towaru biegnie od zawarcia umowy. Jeżeli cena całkowita ma być zapłacona przed dostawą towaru, termin dostawy towaru biegnie od zapłaty ceny całkowitej. W tym czasie towar zostanie dostarczony do miejsca przeznaczenia. Jeśli nie jesteś konsumentem, a towar ma być dostarczony do miejsca przeznaczenia przez przewoźnika, towar zostanie w tym czasie przekazany przewoźnikowi.

5.5               Odbiór towaru. Jesteś zobowiązany do odbioru towaru w uzgodnionym terminie i miejscu, w zależności od sposobu dostawy. Jeżeli towar ma być dostarczony przez przewoźnika, jesteś zobowiązany do jego odbioru w momencie dostawy do miejsca przeznaczenia. Jeżeli towar nie zostanie odebrany przez Państwa, będziemy mieli w szczególności prawo do uiszczenia opłaty magazynowej za magazynowanie towaru, która wynosi 10 CZK dziennie, ale jej łączna kwota nie może przekroczyć ceny magazynowanego towaru. Jeśli dostarczymy towar do Ciebie wielokrotnie po tym, jak go nie zaakceptujesz, mamy prawo do zwrotu kosztów związanych z wielokrotną dostawą. Uzgodnimy z Tobą powtórną dostawę.

5.6               Samopomocowa sprzedaż towarów. W przypadku braku możliwości uzgodnienia, kiedy towar zostanie odebrany dłużej niż 1 miesiąc lub jeśli spóźnią się Państwo z odbiorem towaru dłużej niż 1 miesiąc, jesteśmy uprawnieni do sprzedaży towaru i zaspokojenia naszych potencjalne należności z Twoich wpływów.

5.7               Uszkodzenie towaru podczas transportu do konsumenta lub osoby niebędącej przedsiębiorcą. Jeżeli jesteś konsumentem lub osobą niebędącą przedsiębiorcą, ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Ciebie poprzez przejęcie towaru. W przypadku, gdy towar zostanie Państwu dostarczony uszkodzony, jesteście Państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania nas o szkodzie, najlepiej:

5.7.1      pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail,

5.7.2      osobiście w dowolnym z naszych zakładów,

5.7.3      telefonicznie pod naszym numerem telefonu .

W przypadku, gdy przy odbiorze towaru dowiesz się o uszkodzeniu przesyłki, jesteś zobowiązany poinformować o tym nie tylko nas, ale także przewoźnika przy odbiorze towaru. Możesz poprosić przewoźnika o rozpakowanie uszkodzonej przesyłki przed jej odbiorem, a jeśli stwierdzisz, że towar został uszkodzony, nie musisz go odebrać od przewoźnika.

5.8               Uszkodzenie towaru podczas transportu przez przedsiębiorcę. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i towar ma być dostarczony przez przewoźnika, ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Ciebie poprzez przekazanie towaru przewoźnikowi. Jeżeli uszkodzenie towaru nastąpi po przejściu ryzyka powstania szkody, nie ponosimy za to odpowiedzialności, a uszkodzenie towaru nie wpływa na Państwa obowiązek zapłaty całkowitej ceny oraz obowiązek przejęcia towaru. W przypadku, gdy towar zostanie dostarczony do Ciebie uszkodzony, jesteś zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody przewoźnikowi.

5.9               Pakowanie towarów. O ile nie uzgodniono inaczej, towary zostaną zapakowane w sposób odpowiedni dla ich zachowania i ochrony.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1               Brak możliwości odstąpienia przez konsumenta od umowy. Mimo, że umowa będzie zawierana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zwracamy uwagę na brak możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, gdyż w przypadku umów regulowanych niniejszym regulaminem d) Kodeksu Cywilnego.

6.2               Ogólna niemożność odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy w innych przypadkach nie podlega negocjacji.

7. REKLAMACJE WAD TOWARU PRZEZ KONSUMENTA I PODMIOT NIEGOSPODARCZY

7.1               Zakres. Ta część regulaminu dotyczy Ciebie tylko wtedy, gdy jesteś konsumentem lub osobą niebędącą przedsiębiorcą i reguluje naszą odpowiedzialność za wady towaru.

7.2               Okres gwarancji. Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady należy wykonywać bez zbędnej zwłoki w momencie odbioru towaru, nie później jednak niż dwa lata lub do czasu wygaśnięcia przedłużonej gwarancji jakości. W przeciwnym razie Twoje prawo do odpowiedzialności za wady towaru wygasa i nie zostanie Ci przyznane.

7.3               Nasza odpowiedzialność za wady towaru. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby towar był wolny od wad przy odbiorze oraz w okresie gwarancji. W szczególności odpowiadamy za to, aby towar był zgodny z umową, tj.:

7.3.1      miał uzgodnione przez nas właściwości, a w przypadku braku umowy takie właściwości, jakich można oczekiwać ze względu na charakter towaru ,

7.3.2      odpowiada jakości lub projektowi zakontraktowanej próbki lub modelu, jeżeli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z zakontraktowaną próbką lub modelem i

7.3.3      są zgodne z wymogami prawnymi.

7.4               Rozszerzona gwarancja jakości. Jeżeli umowa przewiduje gwarancję jakości dostarczonego towaru przez określony czas, jesteśmy odpowiedzialni wobec Ciebie po upływie okresu gwarancji, że do upływu wskazanego okresu

lub      jego część będzie zdatny do użytkowania zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem,

7.4.2      towarczęść z nich zachowa swoje zwykłe właściwości.

Przedłużony okres gwarancji jakości rozpoczyna się w tym samym czasie co okres gwarancji. Na niektóre towary udzielamy przedłużonej gwarancji jakości tylko wtedy, gdy okres ich ważności jest podany w powyższych metodach.

7.5               Ograniczenie odpowiedzialności.nie

7.5.1      za zużycie towaru spowodowane jego normalnym użytkowaniem,

7.5.2      za wady towaru, jeżeli wynika to z jego charakteru, zwłaszcza w przypadku towarów użytkowych i łatwo psujących się,

7.5 .3      jeżeli przed odebraniem towaru wiedziałeś, że towar ma wadę,

7.5.4      jeżeli sam spowodowałeś wadę.

Należy pamiętać, że ze względu na charakter technologii i użytych materiałów należy przyjąć, że wyprodukowane przedmioty będą wymagały szczególnej obsługi i nie będą w stanie spełnić celu, który w innym przypadku mógłby wynikać z ich charakteru.

7.6               Twoje prawa w przypadku wady towaru. Jeżeli towar ma wadę, przysługuje Państwu prawo:

7.6.1      do bezpłatnego usunięcia wady,

7.6.2      jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności jeżeli wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki, do dostarczyć nowy towar bez wad, przy czym jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, można żądać wymiany tylko części,

7.6.3      jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru lub jego części nie jest możliwa, odstąpić od umowy,

7.6.4      z rozsądnym rabatem.

7.7               Twoje prawa w przypadku powtarzających się lub wielokrotnych wad towaru. Jeżeli z powodu powtarzającego się wystąpienia tej samej wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad nie możesz właściwie korzystać z towaru, masz prawo:

7.7.1      do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części,

7.7.2      do rozsądnego rabatu,

7.7.3      do odstąpienia od umowy.

Ponowność wady jest uważana, jeżeli ta sama wada wystąpi na rzeczy po co najmniej dwóch poprzednich naprawach. Za większą ilość wad uważa się jednoczesne wystąpienie co najmniej trzech wad, z których każda z osobna uniemożliwia korzystanie z towaru.

7.8               Brak możliwości żądania odstąpienia od umowy i dostarczenia nowego towaru. Jeżeli nie możesz zwrócić towaru w stanie, w jakim go otrzymałeś, nie możesz odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego towaru. Nie dotyczy to:

7.8.1      jeżeli stan zmienił się w wyniku kontroli w celu wykrycia wady towaru,

7.8.2      jeżeli korzystałeś z towaru przed wykryciem wady,

7.8.3      jeżeli nie spowodować, że towar zostanie zwrócony w stanie niezmienionym przez działania lub zaniechania, lub

7.8.4      jeżeli sprzedałeś towar przed wykryciem wady, zużyłeś go lub zmodyfikowałeś towar w normalnym użytkowaniu; jeśli stało się to tylko w części, zwrócisz nam to, co możesz jeszcze zwrócić, a reszta zapewni nam zwrot pieniędzy do wysokości, w jakiej skorzystałeś z użytkowania towaru.

7.9               Sposób reklamacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odpowiedzialności za wady, możesz to zrobić najlepiej:

7.9.1      wysyłając towar na adres jednego z naszych zakładów,

7.9.2      osobiście w jednym z naszych zakładów.

7.10            Wymagania dotyczące reklamacji. Towar musi zostać nam wydany w stanie pozwalającym na ocenę zasadności reklamacji, w szczególności nie ma możliwości wydania towaru bezpodstawnie zanieczyszczonego. Zgłaszając reklamację należy:

7.10.1  udowodnić, że towar jest dziełem wykonanym przez nas,

7.10.2  określić jaką wadę reklamujesz i w jaki sposób żądasz załatwienia reklamacji. Nie ma możliwości późniejszej zmiany wymaganego sposobu rozpatrzenia reklamacji bez naszej zgody.

7.11 Rozpatrywanie            reklamacji. Jeżeli jesteś konsumentem, Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 40 dni. W tym terminie zostaniesz poinformowany o załatwieniu reklamacji, a towar zostanie Ci zwrócony w taki sam sposób, w jaki został nam przekazany w momencie złożenia reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie, masz prawo odstąpić od umowy. Jeśli reklamacja zostanie zaakceptowana, okres gwarancji i przedłużonej gwarancji jakości zostaną przedłużone o czas rozpatrzenia reklamacji.

7.12            Zwrot kosztów reklamacji. W przypadku uznania Twojego roszczenia, masz prawo do zwrotu niezbędnych kosztów, które zostały celowo poniesione w związku z realizacją prawa z odpowiedzialności za wady towaru. W przypadku odrzucenia reklamacji mamy prawo do zwrotu niezbędnych kosztów związanych ze zwrotem Państwa towaru.

7.13            Potwierdzenie reklamacji. Wykonując prawo z tytułu odpowiedzialności za wady towaru, wydamy Ci pisemne potwierdzenie, kiedy z tego prawa skorzystałeś, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia żądasz, a także potwierdzenie terminu i sposobu jej spełnienia. obsługi reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

8. REKLAMACJE WAD TOWARU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

8.1               Zakres. Ta część regulaminu dotyczy Ciebie tylko wtedy, gdy jesteś przedsiębiorcą i reguluje naszą odpowiedzialność za wady towaru.

8.2               Nasza odpowiedzialność za wady towaru. Dostarczymy towar w uzgodnionej ilości, jakości i wzornictwie. Jeżeli jakość i wykonanie nie zostaną uzgodnione, dostarczymy towar w jakości i wykonaniu odpowiednim do celu wynikającego z umowy; inaczej do zwykłego celu. Jeśli ilość jest określona tylko w przybliżeniu, określimy dokładną ilość. Jeżeli towar jest wadliwy, gdy ryzyko uszkodzenia przechodzi na Ciebie, ponosimy za niego odpowiedzialność. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jest to wada, którą można zidentyfikować ze zwykłą uwagą już przy zawarciu umowy.

8.3               Okres gwarancji. Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady należy wykonać bez zbędnej zwłoki w momencie odbioru towaru, nie później jednak niż do wygaśnięcia przedłużonej/uzgodnionej gwarancji jakości. W przeciwnym razie Twoje prawo do odpowiedzialności za wady towaru wygasa i nie zostanie Ci przyznane. 

8.4               Gwarancja ponadstandardowa dla przedsiębiorców. Jesteśmy również odpowiedzialni wobec Ciebie, że przez okres uzgodniony w umowie, w przypadku braku negocjacji to przez okres 6 miesięcy od otrzymania towaru,

8.4.1      towar lub jego część będzie zdatna do użytku zgodnie ze swoim zwyczajowym celu,

8.4.2      , że zachowuje swoje zwykłe właściwości.

8.5               Ograniczenie odpowiedzialności.nie

8.5.1      za zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem,

8.5.2      za wady towaru, jeżeli wynika to z tego, w szczególności za towar nadający się do użytku i psujący się, ze względu na jego charakter,

8.5.3      za wady w towarze, jeśli znając towar, wiesz

8.5.4      o wadach towaru, jeśli sam je spowodowałeś.

8.6               Twoje prawa w przypadku istotnego naruszenia umowy. Jeżeli wada oznacza istotne naruszenie umowy, masz prawo:

8.6.1      do usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wady lub poprzez dostarczenie brakującego towaru,

8.6.2      do usunięcia wady poprzez naprawę towaru,

8.6.3      do rozsądnej zniżki na cenę.

Dostarczenie towaru z taką wadą jest uważane za istotne naruszenie umowy, o którym musieliśmy wiedzieć w chwili zawierania umowy, że gdybyś to przewidział, nie zawarłby z nami umowy; w innych przypadkach naruszenie umowy uważa się za nieistotne. Jeśli nie poinformujesz nas o wybranym prawie, przysługują Ci prawa jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

8.7               Twoje prawa w przypadku drobnego naruszenia umowy. Jeżeli wada jest drobnym naruszeniem umowy, masz prawo:

8.7.1      do usunięcia wady,

8.7.2      do rozsądnego rabatu.

Jeśli nie poinformujesz nas o wybranym prawie, możemy usunąć wadę poprzez naprawę towaru, dostarczenie nowego towaru lub dostarczenie tego, czego nie dostarczyliśmy. Nie możesz później zmienić wybranego prawa bez naszej zgody.

8.8               Brak możliwości żądania odstąpienia od umowy i dostawy nowego towaru. Jeżeli nie możesz zwrócić towaru w stanie, w jakim go otrzymałeś, nie możesz odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego towaru. Nie dotyczy to:

8.8.1      jeżeli stan zmienił się w wyniku kontroli w celu wykrycia wady towaru,

8.8.2      jeżeli towar był używany przed wykryciem wady,

8.8.3      jeżeli niespowodować, że towar zostanie zwrócony w stanie niezmienionym przez działania lub zaniechania, lub

8.8.4      jeśli sprzedałeś towar przed wykryciem wady, jeśli go zużyłeś lub jeśli zmodyfikowałeś towar w normalnym użytkowaniu; jeśli stało się to tylko w części, zwrócisz nam to, co możesz jeszcze zwrócić, a reszta zapewni nam zwrot pieniędzy do wysokości, w jakiej skorzystałeś z użytkowania towaru.

8.9               Sposób reklamacji. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady, możesz to zrobić:

8.9.1      wysyłając towar na adres jednego z naszych zakładów,

8.9.2      osobiście w dowolnym z naszych zakładów.

8.10            Wymagania dotyczące reklamacji. Towar musi zostać nam wydany w stanie pozwalającym na ocenę zasadności reklamacji, w szczególności nie ma możliwości wydania towaru bezpodstawnie zanieczyszczonego.reklamację należy:

8.10.1  udowodnić, że towar jest dziełem wykonanym przez nas,

8.10.2 określić  jaką wadę reklamujesz w towarze oraz w jaki sposób żądasz załatwienia reklamacji. Nie ma możliwości późniejszej zmiany wymaganego sposobu rozpatrzenia reklamacji bez naszej zgody.

8.10.3. udowodnić, że towar został opłacony.

8.11 Rozpatrywanie            reklamacji. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 40 dni. Towar zostanie Państwu zwrócony w taki sam sposób, w jaki został nam przekazany w momencie zgłoszenia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji okres do wykonania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady oraz okres gwarancji ponadstandardowej jakości ulegają przedłużeniu o czas rozpatrzenia reklamacji.

8.12            Zwrot kosztów reklamacji. W przypadku uznania Twojego roszczenia, masz prawo do zwrotu niezbędnych kosztów, które zostały celowo poniesione w związku z realizacją prawa z odpowiedzialności za wady towaru. W przypadku odrzucenia reklamacji mamy prawo do zwrotu niezbędnych kosztów związanych ze zwrotem Państwa towaru.

9. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1               Regulacja prawna. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

9.2               Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy iw związku z zawartymi umowami. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie i w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z zawartych między nami a Tobą umów oraz w celu zawarcia tych umów. W tym celu wykorzystujemy dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówień i reklamacji. W ramach tych działań Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (w szczególności naszym kontrahentom i operatorom systemów płatności). Na podstawie umowy przetwarzamy również Twoje dane osobowe przy prowadzeniu kont użytkowników w naszym sklepie internetowym, przez cały okres trwania konta użytkownika.

 

9.3               Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania wiadomości biznesowych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu dalszego oferowania naszych towarów i usług za pośrednictwem informacji handlowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, chyba że odmówiłeś tego.

9.4               Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu oceny ruchu na stronie oraz tworzenia statystyk i ewidencji, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na monitorowaniu ruchu na stronie i jego optymalizacji. Robimy to przez czas niezbędny do oceny zebranych danych i wprowadzenia ewentualnych korekt. Dane te przekazujemy naszym podmiotom przetwarzającym, które zajmują się analizą ruchu i pomagają nam w obsłudze stron internetowych i rozwiązań e-sklepów.

9.5               Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody. Na podstawie Twojej zgody udzielonej na czas nieokreślony przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu:

9.5.1      marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim korzystamy z zaawansowanych metod kierowania reklam (nie ma to wpływu na przetwarzanie w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ),

9.5.2      oferowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem informacji handlowych.

9.6               Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach i na podstawie realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych związanych w szczególności z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz udzielaniem informacji organom publicznym.

9.7               Zakres przetwarzania danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe to:

9.7.1      imię i nazwisko,

9.7.2      data urodzenia,

9.7.3      adres,

9.7.4      e-mail,

9.7.5      numer telefonu,

9.7.6      numer identyfikacyjny i NIP,

9.7.7      adres IP,

9.7.8      dane rejestracyjne,

9.7.9      szczegóły zamówienia,

9.7.10  szczegóły płatności.

9.8               Korzystanie z plików cookie. Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego na Twoim urządzeniu mogą być zapisywane pliki cookies. Możesz odmówić ich używania w dowolnym momencie, odpowiednio konfigurując swoje urządzenie.

9.9               Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych, jak również możesz w dowolnym momencie cofnąć uprzednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innym celu, chyba że jest to przetwarzanie w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z zobowiązań prawnych umownych lub jakiegokolwiek innego celu wynikającego z naszych uzasadnionych interesów.

9.10            Czas przechowywania. Przechowujemy dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania.

9.11            Osoby zaangażowane w przetwarzanie. Wszystkie wymienione dane osobowe przetwarzamy jako administrator. Oznacza to, że określamy określone powyżej cele, dla których zbieramy dane osobowe, określamy sposoby ich przetwarzania oraz odpowiadamy za ich prawidłową realizację. W celu przetwarzania danych osobowych korzystamy również z usług innych podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Takimi podmiotami przetwarzającymi są w szczególności dostawcy usług IT i innych dostawców technologii i wsparcia, operatorzy narzędzi marketingowych oraz dostawcy narzędzi komunikacyjnych.

9.12            Prawa osoby, której dane dotyczą. W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również prawo:

9.12.1  zażądać sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych, więc jeśli uznasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do sprostowania bez zbędnej zwłoki lub 9.12.2

kopii  zażądać potwierdzenia, że ​​przetwarzanie ma miejsce, a jeśli tak, informacji dotyczących takiego przetwarzania w zakresie określonym w art. 15 RODO, a także kopii przetwarzanych danych (jesteśmy prawo do naliczenia opłaty za wykonanie kolejnych  pokrycia niezbędnych kosztów),

9.12.3  w niektórych przypadkach przysługuje Państwu prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Usuniemy Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeśli nie będziemy już ich potrzebować do celów, dla których je przetwarzaliśmy, lub jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, a stwierdzimy, że nie mamy już lub nie mamy takich uzasadnionych interesów, które uzasadniałoby takie przetwarzanie, wskazuje, że przetwarzanie przez nas danych osobowych przestało być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prawo to nie przysługuje jednak, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nadal niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, do celów archiwalnych, badań naukowych lub historycznych, do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych .

9.12.4  skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala w określonych przypadkach zażądać oznaczenia swoich danych osobowych i niepoddawania ich dalszym operacjom przetwarzania – w tym przypadku jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale na ograniczony czas. Musimy ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, jeśli zaprzeczysz prawdziwości danych osobowych, zanim ustalimy, które dane są prawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane osobowe bez wystarczającej podstawy prawnej (np. poza tym, co musimy przetwarzać), ale pierwszeństwo otrzymasz tylko do ograniczenia (np. jeśli oczekujesz, że w przyszłości udostępnisz nam te dane) lub nie potrzebujemy już danych osobowych dla powyższego celu przetwarzania, ale żądasz ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania, a my przez okres, w którym oszczędzamy, jeżeli Twój sprzeciw jest uzasadniony, jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

9.12.5  żądania przeniesienia danych osobowych w przypadkach przetwarzania za Twoją zgodą lub na podstawie umowy,

9.12.6  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że mamy uzasadnione powody, aby kontynuować takie przetwarzanie. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec działań marketingowych zaprzestaniemy tych działań.

9.13            Prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru. W przypadku, gdy przekonasz się, że RODO zostało przez nas naruszone przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).

 Potrzebujesz porady przy wyborze towaru?

Jesteśmy tu dla Ciebie

+420 572 155 055   

(Po - Cz 8:00 - 15:00, Pi 8:00 - 14:00)


info@na3D.pl

Zaloguj się

Zapomniane hasło

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Możesz znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje poniżej.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się

Zapomniane hasło

Produkt został dodany do koszyka
Kontynuować zakupy Zamówienie