Menu

Warunki użytkowania

Stosunek prawny i uwagi ogólne

1.1.  Efektywność. Niniejsze warunki korzystania z serwisu obowiązują od dnia 6. 1. 2023.

. 1.2.  Stronie internetowej. Na potrzeby niniejszego dokumentu nasza strona internetowa oznacza zbiór wszystkich stron internetowych tworzących naszą stronę internetową obsługiwaną pod adresem www.na3d.cz oraz wszystkie podstrony, w tym wszystkie subdomeny.

1.3.  Sekcja ograniczona. Na potrzeby niniejszego dokumentu zastrzeżona sekcja oznacza dowolną witrynę lub grupę witryn w witrynie, które podlegają określonym zasadom dostępu do nich, takim jak opłaty lub konieczność rejestracji i późniejszego logowania. Która strona należy do sekcji zastrzeżonej jest wskazana w odpowiednim miejscu na naszej stronie internetowej. 

1.4.  Usługa. W rozumieniu niniejszego dokumentu usługa oznacza usługę społeczeństwa informacyjnego, z której korzystasz korzystając z naszej strony internetowej i świadczoną przez spółkę handlową na3D sro, z siedzibą pod adresem Bystřička 379, 75624 Bystřička, IČO 05337771, DIČ CZ05337771 (płatnik VAT) , zarejestrowana w Rejestrze Handlowym jest prowadzona przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, wstawka 67153 (dla celów niniejszego dokumentu tylko "my" lub odpowiednie wyrażenia). Korzystając z usługi, nawiązuje się stosunek prawny między nami a odbiorcą usługi (na potrzeby niniejszego dokumentu tylko „ty” lub odpowiednie warunki). 

1.5.  Zawartość sieci. Na potrzeby niniejszego dokumentu treści internetowe, które udostępniamy Ci w ramach usługi oznaczają wszelkie dane, które otrzymujesz od nas na podstawie Twojego żądania wprowadzonego przez przeglądarkę internetową, w szczególności teksty, obrazy, ale także kody źródłowe strona. 

1.6.  Zakres usług. W ramach świadczenia tej usługi nie jest gwarantowany żaden minimalny zakres. Usługa może być czasowo lub trwale niedostępna w całości lub w części. Jego interfejs użytkownika, wygląd lub funkcjonalność mogą ulec zmianie lub zostać usunięte według naszego wyłącznego uznania, co nie podlega uprzedniemu powiadomieniu.

1.7.  Cena usługi. Usługa świadczona jest przez nas bezpłatnie. Płacisz za sprzęt, oprogramowanie i łączność z tą usługą. Bezpłatny dostęp nie dotyczy odcinków zastrzeżonych.

1.8.  Z zastrzeżeniem zmiany warunków. Niniejsze warunki korzystania z witryny mogą od czasu do czasu ulegać zmianie i aktualizacji. Zanim zaczniesz korzystać z treści internetowych, Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z aktualną wersją.

1.9.  Ogólne ograniczenia. Zabronione jest używanie jakichkolwiek środków w celu naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa związanych z tą usługą lub innymi naszymi usługami, powiązanymi lub innymi usługami internetowymi i witrynami lub sieciami komputerowymi.

1.10.  Zastrzeżenie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w związku z tą usługą, a także z uzgodnionym ograniczeniem kwoty odszkodowania za jakąkolwiek taką szkodę w wysokości 0 CZK.

Prawa autorskie

2.1.  Wykluczenie licencji. Jeśli treść internetowa jest w całości lub częściowo chroniona prawami autorskimi i o ile nie określono inaczej w indywidualnym składniku treści internetowych, nie udzielamy użytkownikowi licencji na zawartość internetową i nie możemy jej używać bez ograniczeń prawnych i wyjątków bez naszej wyraźnej zgody.

2.2.  Prawa do baz danych. Nie jesteś upoważniony do wyodrębniania lub innego korzystania z naszych baz danych bez naszej wyraźnej zgody. Ponadto zgadzasz się nie robić tego w odniesieniu do naszych baz danych, które nie są objęte ochroną prawa autorskiego.

2.3.  Spinki do mankietów. Umieszczając łącze do Witryny, przyjmujesz do wiadomości, że nie możesz udostępniać stronom trzecim łącza, które omija nasze środki kontroli bezpieczeństwa lub dystrybucji treści, takie jak łącza dostępne tylko w zastrzeżonych sekcjach lub zalogowani użytkownicy. We wszystkich przypadkach zastrzegamy sobie również prawo do zmiany struktury i zawartości serwisu lub wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących środków kontroli treści, co może skutkować wadliwym działaniem nabytych wcześniej treści. Przyjmujesz do wiadomości, że w takim przypadku nie przysługuje Ci odszkodowanie za jakiekolwiek szkody.

Dane osobowe, ich przetwarzanie i pliki tymczasowe

3.1.  Dane osobowe na potrzeby realizacji zamówienia. Dane osobowe wprowadzane w zamówieniu naszych towarów lub usług podlegają warunkom przetwarzania danych osobowych określonym w dokumentach, z którymi zapoznasz się przed zawarciem odpowiedniej umowy.

3.2.  Dane osobowe wprowadzone w innym miejscu na stronie. Poniższe warunki mają zastosowanie tylko do danych osobowych, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej i które nie są objęte poprzednią sekcją niniejszych warunków. W odniesieniu do tych danych osobowych, oprócz tych, które są przetwarzane zgodnie z prawem, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w zakresie wynikającym z celu ich przetwarzania.

3.3.  Cel przetwarzania danych osobowych. W szczególności będą to dane osobowe przetwarzane w celu:

3.3.1. przechowywanie i pobieranie plików tymczasowych do iz pamięci Twojego urządzenia, jeżeli takie pliki tymczasowe są również danymi osobowymi; pliki tymczasowe, które same w sobie nie są danymi osobowymi, są modyfikowane poniżej,

3.3.2. zarządzanie kontami użytkowników,

3.3.3. prowadzenie wydarzeń marketingowych, w tym rozpowszechnianie informacji handlowych. W sprawach nie wymienionych tutaj poinformujemy Cię o konieczności wyrażenia szczególnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.4.  Zakres przetwarzania danych osobowych. Takie dane osobowe mogą obejmować np.:

3.4.1. imię i nazwisko,

3.4.2. data urodzenia,

3.4.3. adres,

3.4.4. adres e-mail,

3.4.5. numer telefonu,

3.4.6. numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej,

3.4.7. Adres IP.

3.5.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania wiadomości biznesowych, jak również w każdej chwili możesz cofnąć uprzednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innym celu, najlepiej poprzez e-mail na odhlasit@na3d.cz.

3.6.  Prawa podmiotu danych osobowych. W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również prawo do:

3.6.1. żądać sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych,

3.6.2. zażądać informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w związku z czym możemy żądać od Ciebie pokrycia niezbędnych kosztów,

3.6.3. dochodzić wyjaśnień lub dochodzić zadośćuczynienia, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną Twojego życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem prawa.

3.7.  Pliki przechowywane na Twoim urządzeniu do późniejszego dostępu (pliki tymczasowe). Nasza strona internetowa może wykorzystywać technologię cookies (i ewentualnie inne technologie na podobnej zasadzie, np. Adobe Flash). Oznacza to, że przechowujemy niewielkie pliki danych w wydzielonej przestrzeni w pamięci Twojego urządzenia, co pozwala nam świadczyć Ci usługę i dalej ją ulepszać. Ten i kolejne punkty dotyczą takich plików tymczasowych, które same w sobie nie są danymi osobowymi (w przypadku tych, które są, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie powyżej).

3.8.  Pliki tymczasowe technologicznie niezbędne do świadczenia usługi. Niektóre pliki tymczasowe są technologicznie niezbędne do świadczenia usługi. Oznacza to, że nie da się uniknąć ich przechowywania przy zachowaniu funkcjonalności serwisu. Są to w szczególności:

3.8.1. pliki reprezentujące zawartość Twojego wirtualnego koszyka,

3.8.2. pliki reprezentujące preferencje filtrowania listy produktów,

3.8.3. pliki reprezentujące Twoje preferencje językowe i walutowe,

3.8.4. pliki reprezentujące Twoje preferencje dotyczące sposobu transportu lub dostawy i płatności.

3.9.  Pliki tymczasowe przechowywane w celu świadczenia usługi o wartości dodanej. Z drugiej strony przechowujemy niektóre pliki tymczasowe, abyśmy mogli świadczyć Ci usługę lepszej jakości i bardziej dostosowaną do Twoich preferencji. W ramach tego możemy przechowywać na Twoim urządzeniu:

3.9.1. pliki zawierające informacje o Twoim ruchu na stronie, w tym pliki dalej przetwarzane przez podmioty trzecie w formie zanonimizowanej w celu analizy ruchu na stronie,

3.9.2. pliki zawierające informacje w celach reklamowych, abyśmy mogli pokazać Ci reklamy produktów i usług, które mogą Cię zainteresować, a nie przeszkadzać,

3.9.3. pliki zawierające informacje o Twojej lokalizacji geograficznej. Wyrażasz zgodę na przechowywanie tych plików na Twoim urządzeniu.

3.10.  Brak zgody na zapisywanie plików tymczasowych i ich blokowanie. Twoja przeglądarka może w ogóle nie obsługiwać przechowywania plików tymczasowych, w przeciwnym razie zazwyczaj pozwala na zarządzanie nimi i blokowanie ich. Korzystając z tej opcji, przyjmujesz do wiadomości, że niektóre części serwisu mogą nie działać poprawnie – np. logowanie, a co za tym idzie całe konto użytkownika, czy zapisywanie ustawień językowych.

Konto użytkownika

4.1.  Definicja. Konto użytkownika oznacza wpis w naszej bazie danych i powiązane z nim dane; jest określony przez nazwę logowania i hasło używane do uwierzytelniania. Dane osobowe mogą być przypisane do konta użytkownika, a jeżeli konto użytkownika reprezentuje osobę prawną, to te dane osobowe identyfikują osobę fizyczną działającą w jego imieniu.

4.2.  Wykorzystanie konta użytkownika. Niektóre części usługi mogą być powiązane z dostępem do konta użytkownika. W takim przypadku konieczna jest rejestracja konta użytkownika, która podlega poniższym warunkom rejestracji.

4.3.  Warunki rejestracji konta użytkownika. Rejestrując się, zgadzasz się na następujące warunki:

4.3.1. Zarejestrujemy się na podstawie Twojego zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie, pod warunkiem podania wszystkich wymaganych informacji i wyrażenia przez Ciebie zgody na niniejsze warunki rejestracji.

4.3.2. Jeden adres e-mail może być używany tylko dla jednego konta użytkownika.

4.3.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji.

4.3.4. Konto użytkownika służy między innymi do komunikacji i negocjacji z nami. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że tylko Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba macie dostęp do swojego konta użytkownika. Działania takiej osoby w ramach konta użytkownika uważa się za działania w imieniu.

4.3.5. W ramach konserwacji systemu możemy anulować nieaktywne oraz anulować lub scalić zduplikowane konta użytkowników, przy czym anulowanie lub połączenie poprzedzone jest powiadomieniem wysłanym na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

4.3.6. W przypadku naruszenia przez Ciebie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu, mamy prawo zakończyć lub ograniczyć świadczenie usługi na Twoją rzecz, na przykład poprzez zablokowanie konta użytkownika, usunięcie go lub odmowę dostępu do serwisu.

Osadzanie treści użytkownika w sieci

5.1.  Sprawdź swoją treść. Twoje działania w ramach tej usługi co do zasady nie są przez nas badane, zatwierdzane ani moderowane i nie weryfikujemy ich zgodności z prawem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania różnych rodzajów treści, zarówno przed, jak i po ich opublikowaniu, oraz do filtrowania lub uniemożliwiania dostępu do treści (na przykład poprzez przechowywanie spamu lub zniesławiających komentarzy lub zauważanie uznanych nielegalnych treści).

5.2.  Nośnik danych. W ramach tej usługi umożliwiamy przesyłanie i przechowywanie plików w obsługiwanym przez nas magazynie (zwanym dalej „przesyłanymi treściami”). Przyjmujesz do wiadomości, że w ramach tej części tej usługi nie gwarantujemy, że przesłane treści pozostaną niezmienione lub dostępne. W szczególności przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w związku z utratą lub uszkodzeniem nagranych treści.

5.3.  Prawa i obowiązki prawne osób trzecich w związku z przechowywaniem plików. Przesyłając treści za pośrednictwem tej usługi, potwierdzasz, że masz wystarczające prawa, aby to zrobić, w szczególności, że przesłane treści nie podlegają ochronie prawnej lub że jesteś autorem lub wykonawcą praw do przesyłanych treści w odpowiednim zakresie . Jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, że jeśli dowiemy się, że pewne treści zostały nieautoryzowane przesłane lub przesłane za pośrednictwem naszego serwisu, mamy prawo do ich usunięcia lub uniemożliwienia bez uprzedzenia oraz do współpracy z władzami w wykrywaniu wszelkich nielegalnych działań. co może obejmować przekazywanie przechowywanych danych operacyjnych i lokalizacji o Tobie.

5.4.  Funkcje związane z przesyłaniem danych użytkownika do sieci. W ramach tej usługi zapewniamy również:

5.4.1. możliwość dodawania publicznych komentarzy,

5.4.2. możliwość wstawienia pliku tła do niestandardowego drukowania. W związku z powyższym terminy „kontrola treści”, „przechowywanie plików” oraz „prawa i obowiązki prawne stron trzecich dotyczące przechowywania plików” mają zastosowanie mutatis mutandis, przy czym „przesłana treść” jest uważana za odpowiednią opcję z poprzedniej listy . W takim przypadku mogą wystąpić treści o charakterze bezprawnym, np. w przypadku udostępniania tekstów chronionych prawem autorskim, obraźliwych wypowiedzi przeciwko innym osobom lub nieuprawnionego oferowania towarów lub usług chronionych prawem znaków towarowych.Potrzebujesz porady przy wyborze towaru?

Jesteśmy tu dla Ciebie

+420 572 155 055   

(Po - Cz 8:00 - 15:00, Pi 8:00 - 14:00)


info@na3D.pl

Zaloguj się

Zapomniane hasło

Preferencje dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Możesz znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje poniżej.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się

Zapomniane hasło

Produkt został dodany do koszyka
Kontynuować zakupy Zamówienie